Offer Category: สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ

  เลือกจำนวนและระยะเวลาเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครทันทีเลย

  เช็คด่วนข้อมูลบริการด้านการเงินอัพเดตล่าสุด 2565|2022

  Ufund ผ่อน

  ufund ผ่อนวันนี้ ใช้เอกสารน้อยมาก

  Ulite

  ulite นักศึกษาผ่อนของได้ง่ายๆ

  Сredit u

  credit u บริการผ่อนของออนไลน์วันนี้

  ยืมเงินกรุงเทพผ่านแอพ

  ยืมเงินกรุงเทพผ่านแอพบัวหลวงล่าสุด

  สมัครบัตรเครดิตกสิกรผ่านแอพ

  สมัครบัตรเครดิตกสิกรออนไลน์รู้ผลไวมาก

  สมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์ผ่านแอพ

  สมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์ คิดดอกเบี้ยถูก

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ

  ก่อนที่จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปทำความรู้จักกับสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ตลอดจนสินเชื่อถูกกฎหมาย, กู้เงินถูกกฎหมาย,เงินกู้สหกรณ์,ดอกเบี้ยถูกกฎหมาย เรื่อยไปจนถึงการขอสินเชื่อออนไลน์ จะขอพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Keywords ของสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ทั้ง 2 คำได้แก่ สินเชื่อ และการกู้เงินเสียก่อน

  สินเชื่อ คืออะไร?

  สินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมาย สินเชื่อผ่านแอพ และสินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็คบูโร ล้วนมาจากคำพื้นฐานอย่าง สินเชื่อ” หรือในภาษังกฤษ คือคำว่า Credit นั่นเองซึ่งมีความหมายว่า ความไว้วางใจระหว่างบุคคล และ/หรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งที่มีต่อบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จึงก่อให้เกิดการกู้ยืมเงิน หรือแม้กระทั่งซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อระหว่างกันได้นั่นเอง ทั้งนี้การขอสินเชื่อถูกกฎหมายแต่ละครั้งต้องมีการระบุในสัญญาว่าจะชำระหนี้สินเชื่อนี้ภายในอนาคตเมื่อใด เป็นจำนวนเท่าใด 

  บุคคล และ/หรือนิติบุคคลข้างต้นที่กล่าวมานั้นมีความหมายว่า ผู้ให้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย ผู้ให้ สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงิน ทั้งจากธนาคาร บริษัทเงินทุน หมายรวมถึงบรรษัทเงินทุน และผู้สมัครขอสินเชื่อถูกกฎหมาย ผู้ขอสินเชื่อผ่านแอพกู้เงินถูกกฎหมาย ผู้ได้รับสินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็คบูโร คือบุคคลทั่วไป บริษัท ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น

  โดยการที่สถาบันการเงินจะพิจารณาให้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายแก่ผู้ขอสมัครสินเชื่อถูกกฎหมายรายใด แสดงให้เห็นว่าสถาบันการเงินสถาบันนั้นได้ไว้วางใจในผู้ขอสินเชื่อถูกกฎหมายรายนั้น ซึ่งลูกค้ารายดังกล่าวอาจเป็นบุคคล และ/หรือบริษัท ที่ได้รับการพิจารณาความเสี่ยงจากสถาบันการเงินแล้ว โดยสถาบันการเงินจะดำเนินการทำนิติกรรมทางสัญญาการชำระสินเชื่อถูกกฎหมายอย่างถูกต้อง

  อีกหนึ่ง Keyword ของสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ได้แก่ การกู้เงิน โดยการกู้เงินนั้นยังมีคำที่น่าสนใจปลีกย่อยลงไปอีกทั้งสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง และเงินกู้ โดยแต่ละคำมีความหมายและรายละเอียดดังนี้

  การกู้ยืมเงิน คืออะไร?

  การกู้เงินถูกกฎหมายจากธนาคาร หรือแม้กระทั่งการกู้เงินในแอพจากแอพกู้เงินถูกกฎหมาย แอพสินเชื่อถูกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบกู้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย และแบบไม่เร่งด่วน ล้วนมาจากพื้นฐานวิธีการ และ/หรือขั้นตอนของการกู้ยืมเงินทั้งสิ้น โดยคำจำกัดความของการกู้เงินถูกกฎหมายมีดังต่อไปนี้

  การกู้เงินถูกกฎหมาย หรือการกู้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย การกู้สินเชื่อถูกกฎหมายนั้นมีพื้นฐานมาจาก “การยืม” โดยการยืมเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาซึ่งประกอบด้วยคู่กรณี 2 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ “ผู้ให้ยืม” และ“ผู้ยืม” โดยหากเปรียบเทียบกับการกู้เงินถูกกฎหมายจากธนาคารแล้ว ธนาคารนั้นเปรียบเสมือนผู้ให้ยืมแบบสินเชื่อ moneyhub และผู้ที่การกู้เงินถูกกฎหมายจากธนาคารเป็นผู้ยืม ทั้งนี้ผู้ยืมต้องมีคุณสมบัติตามที่แต่ละธนาคารกำหนดในการกู้สินเชื่อถูกกฎหมายจากธนาคาร 

  สัญญายืมเป็นสัญญารูปแบบหนึ่งที่ผู้ให้ยืมได้ทำการส่งมอบ และ/หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ตัวเองมีในทรัพย์สินนั้นๆ แก่ผู้ยืม เพื่อผู้ที่ยืมไปนั้นสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นได้ โดยที่ผู้ยืมต้องทำการตกลงว่าจะส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมมาแก่ผู้ให้ยืมเมื่อได้ใช้เสร็จแล้วนั่นเอง โดยการการกู้เงินถูกกฎหมายจากธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการกู้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย หมายรวมถึงการกู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพธนาคารนั่นเอง

  หากกล่าวถึงประเภทของสัญญายืม สามารถแบ่งประเภทของสัญญายืมได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สัญญายืมใช้คงรูป และสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง โดยการกู้เงินถูกกฎหมายนั้นจัดอยู่ในประเภทที่สอง กล่าวคือ สัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั่นเอง ปัจจุบันได้มีการกู้เงินถูกกฎหมายในรูปแบบใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ซึ่งการกู้ยืมเงินรูปแบบใหม่นี้อยู่ในช่องทางออนไลน์ หรือที่เรียกว่าแอพกู้เงินถูกกฎหมาย หรือแอพสินเชื่อถูกกฎหมายนั่นเอง ซึ่งจะกล่าวถึงแอพถูกกฎหมายแอพไหนดีสำหรับการกู้สินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายภายหลัง 

  สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง คืออะไร?

  การกู้เงินถูกกฎหมายจากธนาคาร หรือแม้กระทั่งการกู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพสินเชื่อถูกกฎหมายล้วนเป็นรูปแบบหนึ่งของการกู้ยืมเงินในรูปแบบสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองทั้งสิ้น กล่าวคือ สัญญาที่ผู้ให้ยืมได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทเงินพร้อมทั้งกำหนดปริมาณแก่ผู้ยืม โดยผู้ยืมได้ทำการตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินประเภทเงินนี้ ในรูปแบบของประเภท ชนิดและปริมาณที่เหมือนกับตอนระบุในสัญญา ท้ายที่สุดสัญญากู้ยืมเงินนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ยืมส่งมอบเงินคืนตามที่กำหนดในเงื่อนไขสัญญา ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการยื่นกู้ธนาคาร ผู้ยืม หรือผู้กู้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายจากธนาคารต้องศึกษาวิธีกู้เงินธนาคาร และขั้นตอนของการทำสัญญาการกู้เงินถูกกฎหมายจากธนาคาร ตลอดจนศึกษาถึงสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย สินเชื่อไหนกู้ง่าย อนุมัติเร็วอย่างละเอียดก่อนยื่นกู้สินเชื่อถูกกฎหมายจากธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ แบบออนไลน์ หรือกู้เงินผ่านแอพสินเชื่อถูกกฎหมายจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

  ดังนั้นสัญญากู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ สัญญากู้สินเชื่อถูกกฎหมาย การขอสินเชื่อออนไลน์จากแอพสินเชื่อถูกกฎหมาย จึงเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นระหว่าง “ผู้กู้ยืม” กับ“ผู้ให้กู้ยืม” โดยผู้กู้ยืมได้ไปขอกู้เงินถูกกฎหมายจากธนาคาร หรือจากอีกบุคคลหนึ่ง หรือเรียกแทนได้ว่าผู้ให้กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมได้ตกลง หรือสัญญาว่าจะใช้เงินที่กู้ยืมมาจากแอพกู้เงินถูกกฎหมายนั้นคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด 

  ในส่วนของดอกเบี้ยถูกกฎหมายนั้น การกู้เงินถูกกฎหมายจากแอพสินเชื่อถูกกฎหมาย สามารถกำหนดดอกเบี้ยในการกู้ยืมในสัญญาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ตามแต่บุคคลทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน โดยสัญญากู้ยืมเงินจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมอย่างครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญา

  เงินกู้ คืออะไร?

  ข้างต้นได้กล่าวถึงการกู้เงินถูกกฎหมายจากอีกบุคคลหนึ่ง และกล่าวถึงการกู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ไปบ้างแล้ว คราวนี้จะพาผู้อ่านทุกท่านมารู้จักกับคำว่า เงินกู้กันบ้าง

  เงินกู้ หมายถึง การที่บุคคลต้องการกู้เงินถูกกฎหมาย ต้องการสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย เรียกแทนว่าผู้กู้ ซึ่งเป็นผู้ไปขอกู้เงินปริมาณ และ/หรือจำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้นั่นเอง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาที่ระบุระยะเวลาที่ต้องชำระเงินที่กู้มา หรือหนี้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องตกลงว่าจะผ่อนชำระเงินเป็นงวดๆ หรือจะจ่ายเต็มจำนวนเลยก็แล้วแต่สัญญาการกู้เงินด่วนถูกกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยได้ในอัตราที่ตกลงกันไว้ โดยจำนวนเงินที่ให้กู้จะมีมูลค่า และปริมาณมากมายเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ของผู้กู้เงินด่วนถูกกฎหมายที่นำมาค้ำประกันในการทำสัญญากู้เงิน กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน การกู้เงินสัญญานี้อาจจะถูกการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ด้วยเหตุผลของความเสี่ยงสูงนั่นเอง โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ให้กู้ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญากู้เงินถูกกฎหมาย 

  ประเภทของการกู้เงิน

  เมื่อทราบถึงความหมายของการกู้เงินถูกกฎหมาย ต่อไปนี้จะกล่าวถึงประเภทของการกู้เงินถูกกฎหมายซึ่งมีด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ การกู้เงินธนาคาร หรือที่เรียกว่าการกู้ในระบบ และการกู้เงินแบบนอกระบบธนาคาร 

  การกู้เงินถูกกฎหมายจากสถาบันการเงินธนาคารมีเพดานของอัตราการเรียกเก็บดอกเบี้ยถูกกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การกู้เงินธนาคารแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีการคิดดอกเบี้ยถูกกฎหมายในอัตราสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 15 ทั้งนี้การปล่อยกู้เงินธนาคารจำเป็นต้องอยู่ในระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดทั้งเรื่องของคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้เงินธนาคาร ตลอดจนขั้นตอนวิธีการกู้เงินธนาคารไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการยื่นกู้ธนาคารที่ไม่เป็นมาตรฐาน อันจะส่งผลต่อการกู้สินเชื่อถูกกฎหมายจากธนาคาร และการกู้เงินธนาคารนั่นเอง

  แอพกู้เงินถูกกฎหมาย

  เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ผู้อ่านแล้วท่านคงอยากจะเริ่มต้นกู้สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพกันแล้ว ซึ่ง
  แอพสินเชื่อถูกกฎหมายที่มีบริการปล่อยสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมาย รวมไปถึงการปล่อยสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย นั้นมีตัวอย่างแอพไหนดี และรายละเอียดของการกู้เงินในแอพกู้เงินถูกกฎหมายประจำปีพ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ทั้ง 5 สินเชื่อถูกกฎหมาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK

  เริ่มต้นที่สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK หนึ่งในแอพสินเชื่อถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแพลตฟอร์มในโลกโซเชียลทางออนไลน์ กล่าวคือ เป็นบริการทางการเงินโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านธนาคาร (Social Banking) เจ้าแรกของเมืองไทย และโดดเด่นด้านการปล่อยสินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็คบูโร

  นอกจากนี้การยืมเงินไลน์บีเค ยังช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยที่ขาดรายได้ประจำ รวมไปถึงช่วยกลุ่มอาชีพอิสระที่มีความต้องการหาสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายให้สามารถมีเงินด่วนถูกกฎหมายพร้อมใช้ผ่านการเข้าถึงสินเชื่อกู้เงินถูกกฎหมายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยทาง LINE BK โดดเด่นด้วยบริการสินเชื่อผ่านแอพถูกกฎหมายของไลน์ที่คุณสามารถสมัครได้ง่ายมากๆ โดยปัจจุบันสินเชื่อแอพกู้เงินถูกกฎหมาย LINE BK มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

  Credit Line ของสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK

  วงเงินด่วนพร้อมใช้ให้ยืมสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุระหว่าง ยี่สิบปีถึงหกสิบปี โดยบุคคลนั้นต้องมีบัญชีเงินฝาก LINE BK และมีรายได้มากกว่า 7,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK จะให้วงเงินกู้เงินในแอพสูงสุดไม่เกินห้าเท่าของรายได้ สูงสุดแปดแสนบาท

  Nano Credit Line ของสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK

  วงเงินด่วนพร้อมใช้ให้ยืมนาโน คือ สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-60 ปี โดยบุคคลนั้นต้องมีบัญชีเงินฝากของแอพกู้เงินถูกกฎหมาย LINE BK และมีรายได้มากกว่า 5,000 บาทต่อเดือน ซึ่งทาง สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK จะให้วงเงินกู้เงินในแอพสูงสุดไม่เกินห้าเท่าของรายได้ สูงสุด 50,000 บาท

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ Dolfin Money

  ตัวอย่างสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ต่อมา ได้แก่ ดอลฟินมันนี่ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสองบริษัทจากประเทศไทย และจากต่างชาติ ซึ่งก็คือ ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท Central JD Fintech จำกัด ซึ่งเกิดจากเครือเซ็นทรัล และบริษัท เจดี ได้ร่วมงานกัน โดยบริษัท เจดี เป็นบริษัทค้าปลีกสินค้าทางแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่จากประเทศจีน

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ Dolfin Money มีบริการให้ยื่นกู้เงินถูกกฎหมายออนไลน์เพื่อขอสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมาย ในวงเงินสูงสุดกว่า 200,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยถูกกฎหมายไม่ถึงร้อยละ 25 ต่อปี และที่สำคัญอนุมติเร็วเพียง 5 นาทีเท่านั้น 

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก K Plus

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพตัวอย่างต่อมามาจากธนาคารกสิกรไทยซึ่งได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายมาเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถกู้เงินถูกกฎหมายผ่านแอพสินเชื่อถูกกฎหมายได้ โดยสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก K Plus นั้นมีจุดเด่นด้านการอนุมัติเร็ว กู้ง่าย อีกทั้งยังไม่ต้องใช้บุคคล หรือหลักทรัพย์มาค้ำประกันอีกด้วย รวมไปถึงมีวงเงินสูงถึงห้าเท่าของรายได้เลยทีเดียว และยังมีการเก็บดอกเบี้ยถูกกฎหมาย จึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสี่ยงกับการกู้ยืมเงินนอกระบบอีกต่อไป

  การขอสินเชื่อออนไลน์จากแอพ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก K Plus นั้นง่ายนิดเดียวเพียง 5 ขั้นตอน รายละเอียดดังรูปด้านล่างนี้

  จากรูปด้านบนแสดงขั้นตอนการขอสินเชื่อออนไลน์ จากสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan  โดยขั้นตอนแรกเริ่มจากกดเลือกเมนูสินเชื่อ Xpress Loan หลังจากนั้นให้ผู้ขอสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายกรอกข้อมูล และสมัครบริการ NDID และทำตามขั้นตอนเรื่อยมาจนถึงขั้นตอนสรุปวงเงิน และอัพโหลดเอกสารการขอสินเชื่อออนไลน์ จากสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan และรอผลการอนุมัติเพียงเท่านี้ก็สามารถกู้เงินถูกกฎหมายจากแอพสินเชื่อถูกกฎหมายได้แล้ว

  ตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระของสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก K Plus

  ต่อมาจะอธิบายให้คุณผู้อ่านทุกท่านทราบถึงอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระของสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก K Plus ผ่านตารางเปรียบเทียบด้านล่างนี้

  อาชีพ อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย (เดือน)
  พนักงานบริษัทที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านKBank ร้อยละ 17-25 12, 18, 24, 36, 48, 60
  พนักงานบริษัททั่วไป หรือ ผู้มีเงินเดือน หรือ ผู้มีรายได้ประจำ ร้อยละ 19-25
  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ เจ้าของกิจการ หรือ ฟรีแลนซ์ ร้อยละ 21-25

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ Shopee SEasyCash

  มาต่อกันที่หนึ่งในแอพช้อปปิ้งออนไลน์ที่หลายต่อหลายท่านอาจจะคุ้นชินกันบ้างอย่าง Shopee ซึ่งได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพที่ให้บริการการขอสินเชื่อออนไลน์ สินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็คบูโร การกู้สินเชื่อผ่านแอพ และการกู้สินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายผ่านแอพสินเชื่อถูกกฎหมายออนไลน์ที่เชื่อถือได้ โดยมีจุดเด่นเรื่องบริการสินเชื่อผ่านแอพ สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายที่สามารถใช้ผ่อนมูลค่าสินค้าได้นานสูงสุดกว่า 3 เดือน อีกทั้งสินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็คบูโร สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ Shopee SEasyCash ยังสามารถนำไปใช้จ่ายได้อย่างสะดวก ยืดหยุ่น รวมไปถึงยังสมัครสินเชื่อผ่านแอพง่าย เพียงแค่คุณมีบัญชีออนไลน์ของช็อปปี้ และใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนเพียงหนึ่งใบ รวมถึงไม่ต้องอาศัยคนมาค้ำประกัน ก็สามารถสมัครสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ เพื่อขอยื่นกู้เงินถูกกฎหมายได้ทันที 

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ Shopee SEasyCash อนุมัติวงเงินกู้เงินผ่านแอพสินเชื่อถูกกฎหมายสูงถึงห้าแสนบาท ในอัตราดอกเบี้ยถูกกฎหมายแบบลดต้นลดดอกไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปีอีกด้วย 

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ เงินทันเด้อ

  ตัวอย่างสุดท้ายของ 5 สินเชื่อถูกกฎหมายที่มีบริการการกู้ยืมเงิน บริการปล่อยพสินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็คบูโร กู้สินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมาย และการกู้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายผ่านแอพออนไลน์ที่สามารถเชื่อถือได้ในปัจจุบันนี้ได้แก่ แอพสินเชื่อเงินทันเด้อ นั่นเอง โดยเงินทันเด้อเป็นแอพออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อว่า บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด 

  แอพเงินทันเด้อ เป็นแอพกู้เงินถูกกฎหมายที่มีบริการสมัครสินเชื่อผ่านแอพสินเชื่อถูกกฎหมายอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ประกอบด้วยสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายเงินสดตั้งหลัก ที่มีบริการผ่อนชำระได้สูงสุดกว่าสิบห้าเดือน และสินเชื่อที่ให้บริการวงเงินผ่อนสินค้า และบริการผ่านเปย์ทันเด้อ โดยผ่อนชำระสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพได้สูงสุดหนึ่งปี โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานการได้รับเงินเดือนสำหรับการสมัครยื่นกู้

  อ้างอิง